English

If you, or someone you're helping, has questions about Total Health Care , you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call (800) 826-2862 x3350


Español

Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de Total Health Care, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al (800) 826-2862 x3350.


اللغة العربية

إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص Total Health Care ، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل ب (800) 826-2862 x3350.


中文

如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Total Health Care 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話 (800) 826-2862 x3350


ܣܘܪܝܝܐ

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ، ܐܵܘ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܲܝܘܼܪܘܼܗܝ ܝܬܘܿܢ، ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹܐ ܒܘܼܬ Total Health Care، ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܓܵܢܵܐܝܼܬ. ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ (800) 826-2862 x3350.


Tiếng Việt

Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Total Health Care, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi (800) 826-2862 x3350.


Shqip

Nëse ju, ose dikush që po ndihmoni, ka pyetje për Total Health Care, keni të drejtë të merrni ndihmë dhe informacion falas në gjuhën tuaj. Për të folur me një përkthyes, telefononi numrin (800) 826-2862 x3350.


한국어

만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Total Health Care 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 (800) 826-2862 x3350 로 전화하십시오.


বাংলা

যদি আপনি, অথবা আপনি অন্য কাউকে সহায়তা করছেন, সম্পর্কে প্রশ্ন আছে Total Health Care, আপনার অধিকার আছে বিনা খরচে আপনার নিজস্ব ভাষাতে সাহায্য পাবার এবং তথ্য জানবার। অনুবাদকের সাথে কথা বলার জন্য, কল করুন (800) 826-2862 x3350.


Polszczyzna

Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz ,macie pytania odnośnie Total Health Care, masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku .Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer (800) 826-2862 x3350


Deutsch

Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum Total Health Care haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer (800) 826-2862 x3350 an.


Italiano

Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande su Total Health Care, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare (800) 826-2862 x3350.


日本語

ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、Total Health Careについてご質問がございました ら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金はかかりません。 通訳とお話される場合、(800) 826-2862 x3350までお電話ください


Русский

Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу Total Health Care, то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по телефону (800) 826-2862 x3350.


Srpskohrvatski

Ukoliko Vi ili neko kome Vi pomažete ima pitanje o Total Health Care, imate pravo da besplatno dobijete pomoć i informacije na Vašem jeziku. Da biste razgovarali sa prevodiocem, nazovite (800) 826-2862 x3350.


Tagalog

Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Total Health Care, may karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa (800) 826-2862 x3350.